GÜNCEL ÖZEL EĞİTİM SİTESİ(Otizm, Down Sendromu, Asperger, Fenilketonuri, Hiperaktivite, Kaynaştırma, Kekemelik...)
  Özel Eğitim Kurumları Taslak Metni Açıklandı
 

 

ÖZÜRLÜ BİREYLERİN DESTEK EĞİTİM GİDERLERİNİN KARŞILANMASINA

DAİR YÖNETMELİK

(Taslak)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özürlü sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum ve kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgari %20 özürlü olduğu tespit edilenlerden, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden özel Eğitim değerlendirme kurulları tarafından eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak destek eğitim almaları uygun görülen görme, işitme, dil konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal özürlü bireylere ve ailelerine uygulanacak destek eğitim programlarının kapsamı ve sürelerinin belirlenmesi ile söz konusu eğitim giderlerinin her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarının Bakanlık Bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 30/04/1992 tarih ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 3 üncü maddesi ve 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aile Eğitimi: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin destek eğitimine katkı sağlamak amacıyla aileye ve/veya veliye verilecek her türlü danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini içeren eğitimi,

b) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

c) Bireysel Eğitim: Özel destek eğitimine ihtiyacı olan özürlü bireylerin gelişim ve bireysel yeterlilikleri dikkate alınarak, özür grupları ve dereceleri ile özür niteliğine göre belirlenmiş destek eğitim programlarına göre özürlü bireye özel hazırlanmış ve birebir yapılması gereken eğitimi,

ç) Destek Eğitimi: Destek eğitim programlarına uygun olarak kurumlar tarafından özürlü bireylere verilen bireysel ve grup eğitimini,

d) Destek Eğitim Programı: Kurumlarca verilen destek eğitimine ihtiyacı olan bireylerin özür grupları, dereceleri ve özür niteliği ile bireysel gelişim yeterlilikleri dikkate alınarak hazırlanan ve Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylanmış eğitim programını,

e) Eğitim Personeli: Talim ve Terbiye Kurulunca belirlenen destek eğitim programlarını uygulamakla görevli olan ve ilgili mevzuatında belirtilen niteliklere sahip, kurumlarda görevli yöneticiler ile eğitim-öğretim personelini,

f) Grup Eğitimi: Özür grupları, özür niteliği ve derecesi, özürlünün takvim yaşı ve gelişim özellikleri dikkate alınarak özürlü bireylerden oluşan gruplara verilen eğitimi,

g) Modül Destek Eğitimi Programı: Özür gruplarına göre hazırlanan destek eğitim programlarının, özürlü bireylerin durumu da göz önünde bulundurularak uygulanacak modülleri,

ğ) Kurum: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan ve destek

eğitim programı uygulayan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini,

h) Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu: Özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından yapılan eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda özel destek eğitimine ihtiyacı olduğu belirlenen bireyler için düzenlenen raporu,

ı) Özürlü Sağlık Kurulu Raporu: Özürlü sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca hazırlanan, bireyin özür ve sağlık durumunu, yararlanabileceği hakları ve çalıştırılamayacağı iş alanlarını belirten belgeyi,

i) Özürlü Birey Modülü: Bu Yönetmelik kapsamındaki kurumlara devam eden özürlü bireyler ile idareci, öğretmen, personel ve kuruma ait bilgilerin elektronik/bilgisayar ortamında kayıt ve takibinin yapıldığı sistemi,

j) Seans/saat: Özürlü birey için destek eğitim programlarında belirtilen eğitim ortamlarında gerçekleştirilen en az 45 dakikalık bireysel ve grup eğitim süresini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Özür Grupları, Eğitim Programları, Süre, Ölçme ve Değerlendirme

Özür Grupları

MADDE 4- (1) Özür grupları: görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal olmak üzere, 7 özür grubundan oluşur.

Destek eğitim Programları

MADDE 5- (1) Görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal özürlü bireylere kurum tarafından verilecek destek eğitiminde, Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen;

a) Görme engelli bireyler destek eğitim programı 8 modül,

b) İşitme engelli bireyler destek eğitim programı 5 modül,

c) Dil ve konuşma güçlüğü destek eğitim programı 5 modül,

ç) Zihinsel engelli bireyler destek eğitim programı 9 modül,

d) Bedensel (spastik-ortopedik) engelli bireyler destek eğitim programı 18 modül,

e) Yaygın gelişimsel (ruhsal) bozukluklar destek eğitim programı 13 modül,

f) Özel öğrenme güçlüğü (ruhsal) destek eğitim programı 3 modül, Uygulanır.

Eğitim Süreleri

MADDE 6- (1) Özürlü bireylere verilen destek eğitiminde; Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin ekindeki tabloda gösterilen destek eğitim programlarında belirtilen azami süre uygulanır. (2) Özel eğitim değerlendirme kurulları, destek eğitimi alacak özürlü bireye uygulanacak modülde belirtilen azami süreyi aşmamak suretiyle; toplam eğitim süresini ve diğer modüle geçilip geçilmeyeceği hususlarını özürlü bireyin durumu da göz önünde bulundurularak karara bağlar ve bu hususları raporunda belirtir.

(3) Özürlü birey ayda en az, 8 seans/saat bireysel, 8 seans/saat grup, bir saat aile eğitimi verilir.

(4) Özürlü bireye; her bir özrü için günde en fazla 2 seans/saat bireysel veya 2 seans/saat grup eğitimi için ödeme yapılır. Bir ayda verilmesi gereken bireysel veya grup eğitim seansları/saatleri haftalara dengeli olarak dağıtılır.

 

 

 

ÖZÜRLÜ BİREYLERİN DESTEK EĞİTİM GİDERLERİNİN KARŞILANMASINA

DAİR YÖNETMELİK

(Taslak)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özürlü sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum ve kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgari %20 özürlü olduğu tespit edilenlerden, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak destek eğitim almaları uygun görülen görme, işitme, dil konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal özürlü bireylere ve ailelerine uygulanacak destek eğitim programlarının kapsamı ve sürelerinin belirlenmesi ile söz konusu eğitim giderlerinin her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarının Bakanlık Bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 30/04/1992 tarih ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 3 üncü maddesi ve 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aile Eğitimi: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin destek eğitimine katkı sağlamak amacıyla aileye ve/veya veliye verilecek her türlü danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini içeren eğitimi,

b) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

c) Bireysel Eğitim: Özel destek eğitimine ihtiyacı olan özürlü bireylerin gelişim ve bireysel yeterlilikleri dikkate alınarak, özür grupları ve dereceleri ile özür niteliğine göre belirlenmiş destek eğitim programlarına göre özürlü bireye özel hazırlanmış ve birebir yapılması gereken eğitimi,

ç) Destek Eğitimi: Destek eğitim programlarına uygun olarak kurumlar tarafından özürlü bireylere verilen bireysel ve grup eğitimini,

d) Destek Eğitim Programı: Kurumlarca verilen destek eğitimine ihtiyacı olan bireylerin özür grupları, dereceleri ve özür niteliği ile bireysel gelişim yeterlilikleri dikkate alınarak hazırlanan ve Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylanmış eğitim programını,

e) Eğitim Personeli: Talim ve Terbiye Kurulunca belirlenen destek eğitim programlarını uygulamakla görevli olan ve ilgili mevzuatında belirtilen niteliklere sahip, kurumlarda görevli yöneticiler ile eğitim-öğretim personelini,

f) Grup Eğitimi: Özür grupları, özür niteliği ve derecesi, özürlünün takvim yaşı ve gelişim özellikleri dikkate alınarak özürlü bireylerden oluşan gruplara verilen eğitimi,

g) Modül Destek Eğitimi Programı: Özür gruplarına göre hazırlanan destek eğitim programlarının, özürlü bireylerin durumu da göz önünde bulundurularak uygulanacak modülleri,

ğ) Kurum: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan ve destek eğitim programı uygulayan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini,

h) Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu: Özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından yapılan eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda özel destek eğitimine ihtiyacı olduğu belirlenen bireyler için düzenlenen raporu,

ı) Özürlü Sağlık Kurulu Raporu: Özürlü sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca hazırlanan, bireyin özür ve sağlık durumunu, yararlanabileceği hakları ve çalıştırılamayacağı iş alanlarını belirten belgeyi,

i) Özürlü Birey Modülü: Bu Yönetmelik kapsamındaki kurumlara devam eden özürlü bireyler ile idareci, öğretmen, personel ve kuruma ait bilgilerin elektronik/bilgisayar ortamında kayıt ve takibinin yapıldığı sistemi,

j) Seans/saat: Özürlü birey için destek eğitim programlarında belirtilen eğitim ortamlarında gerçekleştirilen en az 45 dakikalık bireysel ve grup eğitim süresini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Özür Grupları, Eğitim Programları, Süre, Ölçme ve Değerlendirme

Özür Grupları

MADDE 4- (1) Özür grupları: görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal olmak üzere, 7 özür grubundan oluşur.

Destek eğitim Programları

MADDE 5- (1) Görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal özürlü bireylere kurum tarafından verilecek destek eğitiminde, Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen;

a) Görme engelli bireyler destek eğitim programı 8 modül,

b) İşitme engelli bireyler destek eğitim programı 5 modül,

c) Dil ve konuşma güçlüğü destek eğitim programı 5 modül,

ç) Zihinsel engelli bireyler destek eğitim programı 9 modül,

d) Bedensel (spastik-ortopedik) engelli bireyler destek eğitim programı 18 modül,

e) Yaygın gelişimsel (ruhsal) bozukluklar destek eğitim programı 13 modül,

f) Özel öğrenme güçlüğü (ruhsal) destek eğitim programı 3 modül,

Uygulanır.

Eğitim Süreleri

MADDE 6- (1) Özürlü bireylere verilen destek eğitiminde; Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin ekindeki tabloda gösterilen destek eğitim programlarında belirtilen azami süre uygulanır.

(2) Özel eğitim değerlendirme kurulları, destek eğitimi alacak özürlü bireye uygulanacak modülde belirtilen azami süreyi aşmamak suretiyle; toplam eğitim süresini ve diğer modüle geçilip geçilmeyeceği hususlarını özürlü bireyin durumu da göz önünde bulundurularak karara bağlar ve bu hususları raporunda belirtir.

(3) Özürlü birey ayda en az, 8 seans/saat bireysel, 8 seans/saat grup, bir saat aile eğitimi verilir.

(4) Özürlü bireye; her bir özrü için günde en fazla 2 seans/saat bireysel veya 2

seans/saat grup eğitimi için ödeme yapılır. Bir ayda verilmesi gereken bireysel veya grup

eğitim seansları/saatleri haftalara dengeli olarak dağıtılır.

Ölçme ve Değerlendirme

MADDE 7- (1) Özürlü bireylerin; destek eğitim programlarında belirlenen becerileri

kazanıp kazanmadığının tespiti amacıyla, her modülün sonunda özel eğitim değerlendirme

kurulu tarafından ölçme ve değerlendirmesi yapılır.

(2) Modülde belirlenen becerilen %50 ve daha fazlasını kazandığı tespit edilen özürlü

birey, bir sonraki modüle geçebilir. Bu oranın altında kalan özürlü birey ise, modüldeki toplam eğitim süresinin beşte biri kadar süre daha, herhangi bir ücret ödenmeden aynı kurum tarafından telafi eğitimine alınır.

(3) Telafi eğitimi sonunda yapılacak değerlendirmede, özürlü bireyin bir sonraki modüle devam edip etmeyeceğine karar verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödeme İle İlgili Hükümler

Ödenecek Miktarın Tespiti

MADDE 7- (1) Özürlü bireylerin eğitim giderlerinin devletçe karşılanacak kısmı Maliye Bakanlığınca belirlenir ve Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.

Ödeme Şartları

MADDE 8- (1) Özürlü bireylerin destek eğitim giderlerinin, her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının Bakanlıkça karşılanabilmesi için;

a) Özürlü bireyin; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ( Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayıp Türkiye’de yaşayan soydaşlarımız dahil),

b) Özürlü bireyin sağlık kurulu raporuyla her özür grubu için asgari %20 özürlü olduğunun tespit edilmiş ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamalarının yapılarak destek eğitimi önerilmiş olması,

c) Özürlü bireyin kuruma ve Özürlü Birey Modülü’ne kayıtlı olması,

ç) Özürlü bireyin alması gereken destek eğitim programının, kurumda uygulanmak üzere Bakanlıktan izin alınmış olması,

d) Kurumlarda, destek eğitim programında yer alan modülleri uygulamak üzere yeterli sayıda ve belirli niteliklere sahip eğitim personelinin görevlendirilmiş olması,

e) Maliye Bakanlığınca aylık olarak belirlenen tutar karşılığı kurumca özürlü bireye en az 8 seans / saat bireysel, 8 seans/saat grup, bir seans/saat aile eğitimi verilmesi,

f) Özürlü bireye verilen bireysel ve/veya grup eğitimi süresinin, özel eğitim değerlendirme kurulunca özürlü bireye önerilen destek eğitim programlarında yer alan modül/modüller için belirlenen toplam ders saati sayısını geçmemesi, gerekir.

(2) Yabancı uyruklu özürlü bireylerin eğitim giderleri ikili anlaşmalara göre ödenebilir.

Ödemeye Esas Belgeler

MADDE 9- (1) Bakanlık tarafından kurumlara yapılacak ödemelere esas olmakla üzere aşağıdaki belgeler aranır:

a) İl/ilçe milli eğitim müdürlüğünce onaylı Özürlü Birey Modülü’nden alınmış kuruma ait liste çıktısı.

b) Fatura.

Birden Fazla Özürlü Birey

MADDE 10- (1) Özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak birden fazla özürü için destek eğitimi alması uygun görülen özürlü bireylerin her bir özürü için ödeme yapılabilir. Birden fazla özür için yapılacak ödeme tutarı; Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarın ikinci özür için %50’si, üçüncü ve daha fazla özür için %30’u kadardır.

(2) Birden fazla özürü bulunan özürlü bireyin ikamet ettiği yerleşim biriminde, bütün özür gruplarına yönelik kurum bulunmaması halinde, bireyin veya velilerinin yazılı talebi olması üzerine sadece bir özrü için kuruma kaydı yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Gerçek Dışı Beyan

MADDE 11- (1) Söz konusu eğitim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarlar, iki katı ve kanuni faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen geri tahsil edilir. Bu fiillerin özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir.

Ücretsiz Eğitim

MADDE 12- (1) Kurumlar,5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları 13’üncü maddesi gereğince, kurumda kayıtlı özürlü birey sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz özürlü birey okutmakla yükümlüdürler.

(2) Ücretsiz öğrencilerin seçimi, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(3) Birinci fıkra gereğince ücretsiz özürlü birey eğitimi kontenjanından faydalananlar için ödeme yapılmaz.

Kurumlarda Görevlendirilecek Zorunlu Personel

MADDE 13- (1) Kurumların uygulayacakları destek eğitim programlarına göre ekteki tabloda (Ek–1) belirtilen eğitim personeli görevlendirilir.

Uygulanacak Diğer Mevzuat

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, özel öğretim kurumları mevzuat hükümleri ile resmi benzeri kurumların ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1- Bu yönetmeliğin yayımından önce özel eğitim değerlendirme kurullarınca verilen raporlar, raporda belirtilen düzenin sonuna kadar geçerlidir.

GEÇİCİ MADDE 2- Bu yönetmelikte uygulamaya konulan destek eğitimi programları; Yönetmeliğin yayımı tarihinden 60 gün sonra uygulamaya konulur.

Yürürlük

MADDE 15 –(1) Bu Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.
 
  Toplam 165045 ziyaretçi (395921 klik) kişi burdaydı!

Banner Maker

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=